สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ

 


หนึ่งในสาขาที่ติดอันดับยอดนิยม และมีทีท่าสดใสยาวไกลไปในอนาคต เพราะเมืองไทยเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก การผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในทางด้านการจัดการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว จึงช่วยให้ประเทศเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวกับประเทศอื่นๆ ก่อให้เกิดการสร้างงานในประเทศ และยังเป็นการรักษามรดกทางการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนอีกทางหนึ่ง   

  • เครื่องแบบมีความสวยงามและทันสมัย 
  • ครู/อาจารย์  มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ
  • หลักสูตรมีความสอดคล้องและเหมาะสม
    เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น

 

                  สามารถประกอบอาชีพได้มากมาย

  • ด้านการท่องเที่ยว เช่น ไกด์ พนักงานออกบัตรโดยสาร พนักงานในบริษัทท่องเที่ยว ผู้ประกอบการทัวร์
  • ด้านการโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ผู้จัดการห้องอาหาร  ผู้จัดการแม่บ้าน ฯลฯ

เรียนนอกสถานที่ทุกระดับชั้นทุกเทอม ศึกษาในสถานประกอบการจริงทุกภาคเรียน ฝึกงานในโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาว

และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคต่าง ๆ บริษัททัวร์ชั้นนำทั้งในประเทศและภูมิภาคอินโดจีน อาทิ ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีน 

เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการมาสอนและอบรมเพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ทุกรายวิชา