มุ่งเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อพัฒนาให้มีความสมดุล  โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ


ห้องสมุดแหล่งค้นคว้า
หาความรู้ที่สะอาด สวย
งาม มีหนังสือที่ทันสมัย
ทันเหตุการณ์ เปิดโลกกว้างรับภาษา
และส่งเสริมการเรียนรู้
วัฒนธรรมตะวันตก
ในรายวิชาภาษาต่างประเทศ

     
มีสื่อการสอนที่หลากหลาย
ดูแลเอาใจใส่และให้ความเป็นกันเอง
กับนักเรียนทุกแผนก

 


จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ส่งเสริมภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง อาทิ ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันพึงประสงค์ และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีของนักบริหารธุรกิจ