แผนกบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ

 

 

สาขาการบัญชี  เปิดสอนในระดับ ปวช. และปวส.(ภาคปกติและสมทบ)
อีกทั้งยังสามารถเรียนต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท ที่สถาบันเดิม โดยวุฒิบัญชีโดยตรง สาขาวิชาการบัญชีเหมาะสำหรับนักเรียน ที่สนใจเกี่ยวกับตัวเลขและการคำนวณ เรียนบัญชีที่นี่ไม่ต้องตีตารางในสมุดรายวันอีกต่อไป

เรียนบัญชีที่โปลีเรียนสบาย เรียนง่าย ๆ สไตล์บัญชียุคใหม่
ด้วยกระบวนการเรียนการสอนโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Formola Smallbiz ERP ที่สถานประกอบการนิยมใช้ในปัจจุบัน  มีห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางบัญชีที่ทันสมัย  (Accounting Information System : AIS)  ครู/อาจารย์ มีวิชาชีพบัญชีโดยตรง

 

 


ระบบดูแลและติดตามนักศึกษาที่ดีที่สุดด้วยอาจารย์ 1 ท่าน
ดูแลนักศึกษา 40 คน

 

 

เรียนจบเข้าทำงานบัญชีให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
และประกอบอาชีพได้หลากหลายนักศึกษาระดับ ปวช.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน การทำธนาคารหมู่บ้าน
ณ หมู่บ้านจำรุง อ.แกลง  จ.ระยอง

เรียนนอกสถานที่ทุกระดับชั้นทุกเทอม ศึกษาในสถานประกอบการ จริงทุกภาคเรียน

 
 

 

 


เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการมาสอนและอบรม
เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ทุกรายวิชา