มีอะไรเด่นในแต่ละสาขา
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการบัญชี
สาขาช่างเทคนิคยานยนต์
สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม
สาขาธุรกิจสถานพยาบาล
แผนกคอมพิวเตอร์ แผนกบัญชี แผนกช่างยนต์ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม สาขาธุรกิจสถานพยาบาล
  ภาพกิจกรรม / Event

เปิดรับสมัครนักเรียน / นักศึกษา / ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ ปวช. / ปวส. ทุกระดับชั้น สนใจติดต่อ ใด้ที่ อ.สุธารา จารุจิตร์ 084-4719110

E-Learning บทเรียนออนไลน์
E-Learning บทเรียนออนไลน์

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์..

Read more.

ฝ่ายทะเบียน-วิชาการ

เรามุ่งเน้นคุณภาพของกระบวนการจัดการศึกษา...

Read more.

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

เรามุ่งเน้นให้นักศึกษามีระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรม...

Read more.
หมวดสามัญสัมพันธ์
หมวดสามัญสัมพันธ์

เรียนภาษาจีน-อังกฤษกับเจ้าของภาษา...

Read more.